:


@@@
12-06-2010, 11:02 AMﮔۺڣ ڵ ﯛڵﮔ ښﯛǐ..ﯛ ښﮔ ڵ .. ﯛ ﮔۺ ﮧ ܐ..
ڵﮯ ܐ ..


ښ ڵڣڒ ﯛ ڣڵ ڵڵڵ..
ﮔۺڣ ڵ ڣڵ ڵﮔڵ ..
ۺ ܐ ﯛ ﯛ ڒ ۾ ܐ..
ﯛڵ ڣ ܐ .. ﯛﮔ ! ڵ ﮧ ܐ ڵ ڵﮧ ۺ ..
ڒﮯ ڵܐ ڒ ܐ..


ۺ ﯛ ڵ ﯛﯛ ڵڣ ښܐﯛﮔ..!ﮔﯛ ڣ ﯛڵ ښ ..


ۺڣ ﯛ ڵښ ܐﮔ۾ .. ﯛﯛ ﮔ ܐﯛڵ ..


ڒﮯ ۺ ܐ ڵ ڣښܐ ﮔﯛ ﮯ..


ۺ ﮯ ڣڒﮧ ښ ﮔڒ ܐ!


ʐﯛ ڵڵ ܐ ڣښ..


ܐ..!

ﮧ ﮔڒ...!!ﯛܐ ڣ ڵ ﯛ ﯛ ڵښ ܐ


ڵ ܐ ڵ ﯛ ڵ ﮯ ﮧ ..!

.. ..

Oscar
12-06-2010, 05:33 PM
@@@


,,

@@@
12-09-2010, 02:33 PM
....